– Vis oss den unike verdien

Avdelingssjef Birgit Aakre i HR-konsern har invitert seg ut til dialogmøter med kommunens virksomheter. Hensikten har vært å få økt kunnskap om virksomhetenes utfordringer, erfaringer og behov.

– UKE har ansvar for å tilby målrettet kompetanseutvikling i tråd med kommunens behov for utvikling, omstilling og endring. For å lykkes, må vi ha god dialog med virksomhetene om hvilke utfordringer de har og hva de trenger av kompetanse, sier avdelingssjef Birgit Aakre i HR-konsern.

Rett fra kilden
Derfor har hun vært og møtt med HR-sjefer, bydelsdirektører, stabsledere og ledergrupper i hele høst. De fleste bydelene er besøkt, og nå står øvrige kommunale virksomhetene for tur.

– Møtene har vært svært nyttige, vi har hatt dialog om hva UKE tilbyr, fått verdifulle tilbakemeldinger og drøftet nye kompetanseområder. Innspillene er mange, og vi får førstehåndsinformasjon om virksomhetenes strategiske utfordringer og kompetansebehov, kommenterer Aakre.

export_birgit_bgo_626
KLAR TALE. – Ta ansvar for kommunens problemstillinger. Gjør dere til fagsentral for omstilling, oppfordrer bydelsdirektør Lasse Østmark i Gamle Oslo. Her sammen med Birgit Aakre og Bjørn Bugge fra UKE og personaldirektør Anne Marit Sortland.

– Ta grep
– Vi hadde gjerne sett at UKE etablerte et fellesopplegg for mer forebyggende arbeid knyttet til omstilling av overtallige. Kommunen har til enhver tid mange medarbeidere som er overtallige, vi hadde hatt behov for at UKE tok mer faglig eierskap på HR-området. Etter mitt syn burde kommunen ha et felles karrieresenter, sier bydelsdirektør Lasse Østmark i Gamle Oslo.

Sammen med sin personaldirektør Anne Marit Sortland benytter han anledningen til å gi tydelig beskjed om forventninger til etaten på Helsfyr. Det meste handler om å gjøre mer – vise tydeligere initiativ.

– Det snakkes mye om modernisering i EST-sektoren, men hva betyr dette for Oslo kommune? Jeg skulle gjerne sett en kommune med sterkere grep om tjenestedesign, digitalisering og standardisering på flere områder, sier Østmark.

export_birgit_alna_627
MØTEPLASS. Bydelsdirektør Tore Olsen Pran i Alna var fornøyd med anledningen til å formidle sine perspektiver til avdelingssjef Birgit Aakre i HR konsern.

«Show me the money»
I Bydel Alna kommer et lignende budskap. Kommunen bør sørge for at verktøykassa til bydelene til enhver tid er velfylt. Samtidig gjelder det å være kritisk til hva man bruker tid og penger på. Bydelsdirektør Tore Olsen Pran kommer med eksempler på elektroniske løsninger for å modernisere gjennomføringen av kompetanseutvikling. Her er HR-konsern i gang med å kartlegge mulighetene.

– Digitale løsninger som e-læring og bruk av digitale medier kan være et godt metodisk alternativ og supplement innenfor flere av våre programmer og tilbud, sier Aakre.

– Det er veldig bra at UKE tar initiativ til bedre dialog, for noen ganger kan en få inntrykk av at kommunen gjør ting basert på aktivitetsmål, snarere enn effektmål. Det tilbys mange kurs og drives forskjellige nettverk, spørsmålet er hvilken reell gevinst som kommer ut av det, sier Pran.

Eksperter på kommunen
– Den største verdien av alt vi gjør ligger i at vi er eksperter på Oslo kommune og har innsikt i de kompetanseområdene virksomhetene trenger å dekke for ledere og ansatte. Eksterne aktører kan tilby mye spennende, men tilbudene fra UKE er spesialtilpasset kommunens virksomheter og har som mål å være praksisnære og treffsikre, fastslår Aakre.

HR-konsern følger tett utviklingen i kommunen med nye sentrale føringer og rammer for virksomhetene. Endrede forventninger og krav til ledere og ansatte skaper ofte nye kompetansebehov, og der kan vi bistå med å tilby kompetansetiltak som støtter virksomhetenes arbeid og gir merverdi.

– Vi er i kontakt med kommunens ledere og ansatte daglig og mener den kunnskap og erfaring vi har gjør oss relevante som interne leverandører innenfor ledelse- og kompetanseutvikling for virksomhetene, sier Aakre.