Status for sikker og stabil drift

Etter en høst preget av driftsproblemer har det vært et mer stabilt 2015 så langt. Langt færre feil har oppstått sammenlignet med samme periode i fjor, og feilene har hatt mindre omfang både i tid og antall brukere som treffes.

Driftsavvikene i år har i all hovedsak truffet fagapplikasjoner og mailløsningen (Exchange). To av feilene har rammet pålogging og tilgang til AKS, men omfanget av disse feilene har ikke vært like stort som tidligere, og løsningstiden har vært kortere.

statusdrift_web

Utfordringer – backup og flytting til nytt miljø
Det er for tiden to ting som skaper utfordringer for e-postløsningen vår. En feil i backup-løsningen gjorde at enkelte diskområder på Exchange-serverne ble fylt opp veldig fort, bare innen få timer. Dette førte til stopp på deler av løsningen. I tillegg kommer flyttingen av Exchange inn på Oslofelles 2.0-plattformen (se plan for gjennomføring under tidspunkt og driftskonsekvenser). Flyttingen skjer i helger for å unngå nedetid i ordinær arbeidstid, men  enkelte driftsforstyrrelser kan allikevel oppstå. E-postsystemet er satt opp slik at feil som oppstår ikke skal føre til nedetid, men denne feiltoleransen vil i enkelte perioder ikke være tilgjengelig.

I tillegg til Exchange flyttes også Oracle-databasene inn i Oslofelles 2.0-miljøet. Dette skal gi høyere stabilitet og bedre responstid. Flytting av databasene blir gjennomført i tett samarbeid med systemeiere og systemforvaltere, og eventuell nedetid blir avtalt på forhånd.

Planlagt nedetid som berører brukerne av kommunens systemer vil som nevnt over skje i helgene eller på kvelden, og varsles på UKEs kundeportal.

Etter planen skal Oslofelles 1.0 i sin helhet være avviklet innen 01.08.2015. Kompleksiteten til kommunens IKT-struktur vil da være betydelig redusert. Som et resultat vil driftssituasjonen oppleves som mer stabil, samtidig som gjenopprettingstiden ved feil vil bli kortere.

Sikker print
Gjennom de systemer vi har tilgang til ser det ut til at «sikker print»-løsningen fungerer som den skal. For å unngå underrapportering oppfordres det til å melde om feil som måtte oppstå. Dette sikrer at vi kan forbedre sikker print ytterligere. Manglende innrapportering av feil medfører at vi ikke kjenner til de utfordringer som brukerne sliter med.

Testing av endringer på AKS
Det er etablert en test-infrastruktur for AKS. I første fase benyttes noe som kalles AKS Next QA, der det forut for endringer på AKS inviteres inn en rekke brukere som skal teste en endring før den slippes på AKS. Dette skal redusere risikoen for feil ved distribusjon til AKS. Her jobbes det med å «rekruttere» testbrukere slik at testingen treffer bedre og bredere.

I løpet av andre kvartal begynner neste fase, som innebærer utvikling av et helhetlig testregime for Oslofelles 2.0 og fagapplikasjonene på plattformen. Dette testregimet vil realiseres i 2015/2016. Formålet er sikker og stabil drift, samt å opprette et regime som sørger for at noe ikke blir sluppet til sluttbruker før det er grundig testet på forhånd. Et ordentlig testregime vil også bidra til å redusere tiden fra et produkt er ferdig hos utvikler til det slippes til brukerne.