Skal innkjøpe X til slagrehabilitering

Cathrine Moen Fuhre i Sykehusinnkjøp skal bistå Senter for fremtidig helse, Sunnaas sykehus og Oslo kommune i å anskaffe en mer effektiv rehabilitering av slagpasienter. – Det spennende er at vi ennå ikke vet hva slags løsning eller tjeneste vi skal kjøpe, sier Fuhre.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Se også:
Innovasjonspartnerskap mot slag (17.4.2018)

Fuhre har både faglige og personlige årsaker til å arbeide for en mer effektiv og pasientrettet rehabiliteringstilbud for slagpasienter. Bare i løpet av det siste året har hele to personer i divisjonslederens nære omgangskrets blitt slagrammet.

– Det setter jo ting i perspektiv, og bidrar til en større følelse av nødvendighet og engasjement. En effektiv rehabiliteringstjeneste gir økt livskvalitet for den som rammes og alle andre som berøres, samtidig som det kan bidra til å forhindre slag nummer to, sier divisjonsdirektør Cathrine Moen Fuhre i Sykehusinnkjøp HF divisjon Sør- Øst.


JAKTER PÅ DET UKJENTE.
Divisjonsdirektør Cathrine Moen Fuhre i Sykehusinnkjøp HF divisjon Sør-Øst gleder seg over den helt spesielle innkjøpsutfordringen fra slagprosjektet. – Vi skal optimalisere samspillet mellom leverandør, teknologi og pasient, sier hun.

12 000 rammes årlig
Sykdommen er fortsatt blant de viktigste dødsårsakene her til lands, til tross for store investeringer knyttet til behandling og forebygging. Kostnadene forbundet med slagrehabilitering er estimert til 7–8 milliarder kroner årlig.

Samtidig foregår det stor utvikling innen velferdsteknologi. Sensorer, varslingsanordninger, e-låser, dispensere og et utall applikasjoner legger grunnlag for økt selvstendighet, medbestemmelse, livskvalitet og komfort for norske helsepasienter. Opprettelsen av Direktoratet for e-helse i 2016 uttrykker norske myndigheters satsing på teknologi som del av løsningen på samfunnets høye forventninger til helsetilbudet.

Mer effektiv rehabilitering
«Et slag for fremtidens helsetjeneste» skriver seg rett inn i dette doble fremtidsbildet. Som ett av fire fikk prosjektet i fjor tilsagn på inntil 10 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge. I tillegg til Senter for fremtidig helse ved Oslo universitetssykehus, Sunnaas sykehus og Oslo kommune deltar representanter fra blant annet Arkitektur- og designhøgskolen og BI som forskningspartnere i anskaffelsesprosjektet. Sammen med Sykehusinnkjøp bidrar Konsernservice i Oslo kommune med anskaffelsesfaglige ressurser.

– Sammenlagt har vi et meget sterkt team, med bred erfaring fra store prosjekter innen dialogbaserte anskaffelser, blant annet innen IKT. Og vi reiser mye rundt og utveksler ideer med innovative miljøer flere steder i Helse-Norge. Samtidig er det helt nødvendig med en dyp involvering fra leverandørsiden i en situasjon som dette, for vi skal altså anskaffe noe som ikke finnes på markedet ennå, sier Fuhre.

P.t. behovsanalyse
For å avklare slagpasienters behov og hva en slik løsning kan tenkes å utgjøre, er prosjektet i gang med en rekke workshoper med pasienter, pårørende og helsepersonell. Det er også hentet hjelp fra en ekstern tjenestedesigner.

Invitasjon til markedsdialog ble sendt ut rett før sommeren, med planlagt oppstart under Oslo Innovasjon Week i september. Formell konkurranseutlysning blir trolig i november.

Velferd og næring
Anskaffelsesmetodikken, som kalles innovasjonspartnerskap, skal gjøre det lettere for det offentlige og næringslivet å samarbeide om å utvikle ny teknologi, nye tjenester og nye arbeidsmåter, der bedriftene konkurrerer om å lage de beste løsningene.

– Vinnerløsningen skal være skalerbart og kunne skape ny næring gjennom gjensalg til nye oppdragsgivere. Samtidig kombineres utvikling og kjøp i én og samme kontrakt, slik at alle leverandørkonsortier vi tar med oss fra konseptfasen får noe betalt for innsatsen, sier Fuhre.

Flere følger med
Hun forteller at det er stor interesse for både prosjektet og metodikken i internasjonale innkjøpsfora. Selv har hun presentert begge deler for EU-kommisjonens nettverk Public procurement experts in the health sector, samt Innovative procurement and value-nettverket i samarbeid med Medtech Europe.

– Det er verdt å huske på at nøkkelpersoner i inn- og utland følger med på hva vi gjør og hvordan vi lykkes med oppgaven, sier Fuhre.

Innbyggerne er viktigst
Selv om prosjektet har helt konkrete mål for denne anskaffelsen, kan en bedret rehabiliteringstjeneste ha interesse for andre enn slagpasienter.

– Det viktigste for oss er imidlertid å finne en løsning som kan bidra til bedret funksjonsnivå for pasienter med hjerneslag. Vi skal utvikle en løsning som kan redusere dyre sykehusopphold og behov for kommunale helsetjenester. For å få til det er vi avhengige av engasjerte leverandører som kan være med å skape nye og innovative løsninger som kan selges på både det nasjonale og internasjonale markedet, konstaterer Fuhre.