Setter lederprinsippene i system

Etter sommeren gjennomfører UKEs ledere en 360-graders feedback; fra medarbeidere, kollegaer, nærmeste leder og seg selv. – Et godt verktøy for lederes egenutvikling, sier Lene Moum, Adrian Bracht og Ashab Ilahi i HR og etatskommunikasjon.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Konkret svarer en selv og ens egen leder, lederkollegaer og direkterapporterende ansatte på et sett av spørsmål om lederadferd (derav begrepet 360 grader; man får beskjed fra alle retninger).

FEEDBACK ALLE VEGNE. – Ved at både medarbeidere, sideordnede og egen leder vurderer hvordan man kommuniserer og utøver ledelse i praksis, vil den enkelte leder få en god indikasjon på hva som er ens sterke og svake sider som leder, sier Lene Moum, Adrian Bracht og Ashab Ilahi i HR og etatskommunikasjon.

Henger sammen
Svarene fra den enkeltes omkrets brukes i lederens eget utviklingsarbeid.

– 360-graders undersøkelsen er et ledd i utviklingen av etaten vår. Vi har etablert en ny organisasjon, med nye rollebeskrivelser og kompetanseprofiler for alle. Vi har utviklet lederprinsipper for UKE, og disse skal være retningslinjer for hvordan vi skal utøve ledelse hos oss. 360-undersøkelsen danner utgangspunkt for individuell lederutvikling i UKE, sier Adrian Bracht.

HR og etatskommunikasjon står for gjennomføringen av undersøkelsen, som vil finne sted rett etter sommerferien. Konsept og systemstøtte leveres av AFF.

– Første del, den nettbaserte undersøkelsen, gjennomføres i august.Deretter gjennomføres målrettet én til én-oppfølgingsamtaler i løpet av september. Etter høstferien etableres refleksjonsgrupper på tvers i UKE hvor ledere kan bistå hverandre i utviklingen av egne lederferdigheter. De skal samles tre ganger i løpet av høstsemesteret, forteller Ashab Ilahi.

Investering i UKE
Opplegget gjennomføres for alle UKEs ledere, unntatt teamlederne, til sammen 27 personer.

– Det er viktig at vi investerer i god ledelse. Alle ansatte fortjener en leder som utøver tillit til sine medarbeidere, som ser helheten i UKE, involverer i beslutninger og utvikler kompetanse. 360-undersøkelsen er en investering i organisasjonen vår, i enhetlig og forskningsbasert lederutviklingsmetode, sier Lene Moum.

Den enkeltes ansvar
UKE stiller krav til lederne om at de legger til rette for engasjerte og motiverte medarbeidere som leverer gode resultater.

– Ledelse handler mye om kommunikasjon. De færreste av oss har et fullstendig bilde av hvordan vi kommuniserer i det daglige. Lederen skal evaluere seg selv, og det er ikke alltid vi ser oss selv slik som andre oppfatter oss. Når man får en tilbakemelding på hvordan andre oppfatter en, så kan man gjennom refleksjon og trening gjøre ting bedre i hverdagen, sier Moum.

– Vi må også understreke at ansvaret for gjennomføring og oppfølging av 360-undersøkelsen ligger hos den enkelte leder. Det er lederen selv som må gjøre endringer. De individuelle resultatene skal være et effektivt verktøy for selverkjennelse og videreutvik, sier Ilahi.