Vi må forstå hvor vi skal

Kjenner du din avdelings oppdrag – og ditt individuelle bidrag til dette? Dersom svaret er nja, er du trolig ikke klar for tillitsbasert ledelse, i følge Anders Raastrup Kristensen.

Se også:
– Ingen selvledelse uten ledelse (16.12.2016)
Fagdagen på video, del 1, del 2
Tjenestekatalog for ledelses- og kompetanseutvikling

300 ledere fra 43 virksomheter hadde stilt opp til fagseminar på kulturhuset Sentralen i regi av UKE. Temaet var tillitsbasert ledelse, et styringssignal velkjent for mange av kommunens ledere, ikke minst som følge av byrådserklæringens insistering på tillitsstyring.

Signalet er flere ganger gjentatt av byrådslederen og andre: «Tillit ligger til grunn for byrådets styring av Oslo kommune». Hva er tillitsbasert ledelse? Hvordan skal vi lykkes med å utøve lederskap på en bedre måte, tilpasset politiske signaler, etablert faglighet og egne erfaringer?


IKKE SLIPP TAKET. Ph.d. Anders Raastrup Kristensen ved Københavns Handelshøjskole understreker at tillitsbasert ledelse ikke handler om å lede mindre. Men ved å fokusere på virksomhetsoppdraget, kan man lede mer effektivt. 

Relasjonsutvikling
HR-og utviklingssjef Kari Winquist i Bydel Ullern var blant deltakerne på forrige ukes fagseminar. Hennes inntrykk av tillitsbasert ledelse og budskapet fra kursleder Kristensen er at det i stor grad kan forstås som en fortsettelse av det vi kjenner som relasjonsledelse.

– Det er en selvsagt forutsetning å være omforent om målet. Men det handler i stor grad om å kjenne medarbeidernes kompetanse og bygge en tillitsfull relasjon til hver enkelt. Jeg har gjennom mange år vært vant med å jobbe med kompetente medarbeidere og har derfor aldri trengt å være detaljstyrende og kontrollerende i lederstilen, sier Winquist.

Nyttig milepæl
Hun beskriver arrangementet på Sentralen som «noe av det beste jeg har vært på på lang tid», og at programmet var nyttig for implementeringen av tillitsbasert ledelse i bydelen.

– Vi kommer til å ta i bruk mange av verktøyene vi ble presentert for i arbeidet med å skape forståelse for tillitsbasert ledelse, ikke minst i arbeidet med å utvikle et eget lederutviklingsprogram for bydelen. Samtidig må vi huske at tillit ikke er noe vi kan vedta; vi må fortsatt jobbe med å sette mål sammen med medarbeiderne og skape forståelse for metodikken, sier Winquist.

TILLITSBASERT. Foredragsholderen tok like greit en intervjurunde i salen som del av dagens budskap. Under hersket likevel det overordnede budskapet: Leder har ansvar for å sette hensiktsmessige mål for medarbeider og avdeling, og sørge for at de nås.

Godt forankret
Seksjonssjef Nina Backer-Røed ved Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester tegner et lignende bilde: Tillitsbasert ledelse krever innsats; kommunen er ennå i prosess med hensyn til hva det skal bety for de ulike fagmiljøene.

– Vi har hatt «big shots» fra Danmark på besøk tidligere, og min opplevelse er at arbeidet med tillitsbasert ledelse er godt forankret i vår sektor. Ennå har vi ikke satt to streker under svaret på hvordan det skal utøves. Kristensens understreking av formål, og at leder og medarbeider sammen avstemmer forpliktelse, er viktig, sier Backer-Røed.

Dialogbasert tjenesteutvikling
Hun syns det er spennende hvordan bydeler, etater og politiske miljøer i kommunen arbeider parallelt for å avstemme de praktiske følgene av tillitsbasert ledelse.

– Signalet er godt mottatt. Men tillitsbasert ledelse, som enhver annen ledelsesfilosofi, kan ikke være målet i seg selv. Snarere gir det kompetente og forpliktede medarbeiderne rom til å tilpasse tilbudet i tett samarbeid med dem det gjelder. Dette er vesentlig i vår sektor, understreker Backer-Røed.

Hun mener UKE-seminaret var et godt bidrag til videre utvikling av tillitsbasert ledelse i Oslo.

– Tillitsbasert ledelse gir økt bevissthet rundt formålet og verdien for innbyggerne, og ikke minst bygger det opp under kultur og rom for kreativitet og motivasjon hos medarbeiderne, sier seksjonssjefen.

Fra aktivt språk til handlling
Også avdelingssjef Hege Hammer i Brann- og redningsetaten trakk frem den praktiske innrettingen på Kristensens foredrag.

– Tillitsledelse er i utgangspunktet bare ett begrep blant mange, og jeg er opptatt av konkret nytte. Argumentet om å lede på forpliktelser er noe jeg tar med som et praktisk lederverktøy som passer til vår hverdag, sier Hammer.

Hun trekker også frem Kristensens vektlegging av lederspråk som en suksessfaktor for endring og forbedring.

– For å kommunisere forventninger og forpliktelser kan vi gjerne snakke om kjerneaktiviteter, men vi må også knytte dette til hvem vi er til for – som er vår kjerneoppgave. Samlingen vår bidro til å øke begrepsforståelsen betraktelig, sier Hammer.

Stadig underveis
Tannhelsetjenesten i Oslo er sammensatt av 18 geografisk spredte klinikker, med ledere for til sammen 200 tannleger, tannpleiere, tannhelsesekretærer og andre ansatte. Tannhelsetjenesten har arbeidet målrettet for å avklare hvordan denne desentraliserte organiseringen kan kombineres med en tydelig og mer tillittsbasert ledelse.

– Klinikkledere har i løpet av 2016 gjennomgått kurs og opplæring i tillitsbasert ledelse, og det er viktig for oss å få implementert forståelse og forpliktelse overfor metodikken, både nedover og oppover i linjen. Det er viktig at ledelsesprinsipper blir innarbeidet i alle ledd. Vi er på god vei til å oppnå dette, men seminaret gav fin orientering til hvordan vi kan komme enda nærmere målet, sier overtannlege Anne-Mette Winther-Larsen i Tannhelsetjenesten.

Se også:
– Ingen selvledelse uten ledelse (16.12.2016)
Tjenestekatalog for ledelses- og kompetanseutvikling