Gratis penger, moderat interesse

Oslo kommunes virksomheter søker i begrenset grad på tilskudd til omstillingstiltak. – På årets fagdag for omstilling vil vi diskutere hvordan vi kan jobbe sammen for å bli bedre, sier Guro Hildre og Trude Aasbø i HR-konsern.

Heldagsarrangementet, som finner sted på Hotell 33 på Økern 7. juni, erstatter Personalfaglig seminar, som tidligere år har funnet sted på Kiel-fergen.

Arena for sosial og faglig utveksling
Hildre og Aasbø er imidlertid bevisst på at suksessfaktoren fra Kiel-seminaret skal bevares i det nye formatet. Fagdag for omstilling skal bidra til å overvinne organisatoriske terskler.

– Kommunen trenger arenaer for sosial og faglig utveksling, både blant HR-funksjonen og ledere. For å få effektive omstillingsprosesser trenger vi samhandling og arbeid på tvers av sektorer. Dette innebærer å utvikle nettverkstankegangen, slik vi tar et felles ansvar for omstillingsarbeidet, sier Trude Aasbø i HR-konsern.


COME TOGETHER. – Vi er overrasket over at Oslo kommunes virksomheter i så liten grad søker på sentrale omstillingsmidler, sier Guro Hildre og Trude Aasbø i HR-konsern. Nå inviterer de på fagdag for omstilling, der temaet er kommunikasjon og samhandling. 

Bedre ressursutnyttelse
Endringstakten i Oslo kommune øker og dermed kravet til kompetanse. Kvalifikasjonskravene har blitt høyere for mange stillingskategorier. Ofte ser vi at lavere stillinger, som det tidligere ikke var utdanningskrav til, nå har krav om minimum bachelorgrad.

– Dette innebærer at for noen er det vanskelig å omstille seg, rett og slett fordi det ikke finnes annet passende arbeid på grunn av endrede kvalifikasjonskrav. Hver virksomhet har ansvar for at medarbeiderne har den nødvendige kompetansen til å enkelt og raskt kunne omstilles til annet arbeid, sier kollega Guro Hildre.

Mer dynamikk i organisasjonen
Men så var det dette med omstillingsmidlene. Ikke bare er det lite volum på søknadsbunken som UKE forvalter på vegne av Byrådsavdeling for finans; Aasbø og Hildre synes de ser for lite kreativitet i søknadene som kommer inn.

– En del virksomheter søker om å utjevne lønnsgap og refusjon av utgifter til etterlønn, færre ber om støtte til omskolering, etterutdanning, praktiske kurs, refusjon for vikarutgifter og for eksempel hospitering. Ofte er det ikke så mye investering som skal til, sier Aasbø.

– Det er også mulig å søke midler knyttet til prøveomplassering, som vi ønsker brukt i større grad. Dette kan gi omstillingsarbeidet et positivt fortegn og vi vil gi honnør til alle virksomheter som får til gode resultater. Her kreves det nemlig god samhandling. Vi er en hel kommune med enorme muligheter hvis vi makter å se gjennom organisasjonsboksene, oppsummerer Hildre.