Lederskap og samhandling

Byrådsleder Raymond Johansen brenner for ledelse, samhandling og kompetanseutvikling. Nå er byrådssaken om tillitsbasert styring og ledelse vedtatt og lagt til grunn for det sentralt initierte utviklingstilbudet til toppledere og deres ledergruppe.

– For meg er det viktig å understreke at byrådets vektlegging av tillitsbasert styring og ledelse ikke er ment som en reform eller et brudd med den eksisterende måten å gjøre ting på, men en gradvis endring. Poenget for oss er å tydeliggjøre betydningen av å bruke tillit som strategi og arbeidsform i styring og ledelse. Dette for å videreutvikle og forsterke en felles tillitskultur i kommunen.


BYRÅDSLEDER RAYMOND JOHANSEN. (Arkivfoto).

Kontrollregimets begrensninger
I forrige uke innledet han på et temamøte i Folkets hus, der 300 av kommunens toppledere var samlet for å høre byrådslederens tilnærming og ambisjoner knyttet til tillitsbasert styring og ledelse og få mer informasjon om det sentralt initierte kompetansetilbudet til kommunens ledergrupper.

–Det har for offentlig sektor utvilsomt kommet noe godt ut av new public management-tenkningen. Men kontrolliveren og målingsregimet den førte med seg har også gitt oss noen utfordringer. Den kan bl.a. virke passiviserende. Den stimulerer til en kultur der vi blir for rigide og opptatt av å passe ryggen vår, sier Johansen. Vi skal fortsatt forholde oss til mål og resultatstyring, men vi må praktisere dette på en annen måte enn tidligere. Vi må ha en forsterket innsats i arbeidet med å finne den gode balansen mellom tillit og kontroll, understreker byrådslederen.

Løfte lederfunksjonen
Hensikten må være å hente maksimalt av ut av kompetansen og kreativiteten vi har i organisasjonen vår; i ledergruppene og blant medarbeidere for øvrig.

– Jeg må si det gjør inntrykk å se alle kommunens toppledere på ett brett. Det føles meningsfullt å fronte et felles utviklingstilbud, som kommunens øverste leder. Jeg er overbevist om at en viktig nøkkel til bedre samhandling i kommunen og bedre tjenestekvalitet ligger i utvikling av lederskapet, og det må vi gjøre i fellesskap, sier Johansen.

Parallelt med tilbudet til toppledere, jobbes det også med tiltak bl.a. for å utvikle overordnet styring- og rapportering i tillitsperspektiv. Det er summen og samtidigheten av våre tiltak som skal gi ønsket effekt og utvikling av en tillitskultur, avslutter Johansen.