Komplett avtaleverk for IT-støtte

Kommunen har inngått samkjøpsavtale for IT-konsulenter. – Sammen med tjenesteutviklingsavtalen og systemdriftsavtalen har virksomhetene dermed et profesjonelt tilbud innen alle IT-rådgivningstjenester, konstaterer Jørgen Iversen og Marit Forseth.

Samkjøpsavtale for IT-konsulenttjenester

Digitaliseringsløftet de siste årene har ført til rekruttering av dyktige prosess- og IT-folk i både UKE og andre deler av kommunen. Samtidig har kommunen inngått nye konsulent- og samarbeidsavtaler som markerer starten på en drifts- og utviklingsmodell som skal bidra til bedre og mer relevante tjenester for kommunens innbyggere og ansatte.

Kompletterer konsulenttilbudet
Systemdriftsavtalen skal bidra til effektivisering og transformasjon av kommunens IT-drift. Det er også inngått rammeavtaler for digital tjenesteutvikling, der fire av Norges beste leverandører skal konkurrere for å tilby kommunens virksomheter kvalitet, kreativitet og innovasjon ved hvert utviklingsoppdrag.

– Den nye avtalen er innrettet for behovene som ikke dekkes av systemdriftsavtalen og tjenesteutviklingsavtalen. Vi har formulert dette gjennom hovedkategoriene prosjekt og prosess, linjeoppgaver og brukeropplevelse, sier innkjøpsrådgiver Jørgen Iversen i Konsernservice.

Masse snadder
Førstnevnte hovedkategori inkluderer arkitekturbistand og tekniske IT-faglige ressurser, samt prosjektledelse og prosjektbistand, risiko- og kvalitetsrådgivning, og teknologitrender for utprøving i kommunen, som RPA, maskinlæring og Internet of Things (IoT).

Brukeropplevelse inkluderer alt fra tjenestedesign, brukerinnsikt og behovsanalyse til interaksjonsdesign, grafisk design og webanalyse. Se alle hovedkategorier inkludert kompetanseområder.

– Jeg gleder meg til å se resultatene av de første avropene. Husk at vi har knyttet til oss noen av landets beste leverandører på hver av tjenestekategoriene, til sammen femten selskaper. Hver av disse byr i tillegg på solide underleverandører, erklærer etatsdirektør Marit Forseth.

Klare for oppdrag
Tilbyderne innen hver kategori er presentert på samkjøpsavtalens intranettside. Kravspesifikasjonene er gjort av egne evalueringsteam bestående av fageksperter fra UKE og øvrige virksomheter.

– I tillegg til å sammenligne på pris, baserte vi utvelgelsen på konkret oppgaveløsning, snarere enn å vurdere CV-er. Slik mener vi at vi fikk et bedre sammenligningsgrunnlag og høyere kvalitet på avtalene vi har inngått, sier Iversen.

Avtalen er ferdigklappet og klar til avrop. Den skal dekke Oslo kommunes kompetansebehov som av ressursmessige eller faglige årsaker ikke kan dekkes av fast personale.

Ved overlappende kompetansebehov har tjenesteutviklings- og/eller systemdriftsavtalen forrang og skal benyttes. For oppdrag med samlet verdi under 200 000 kan man bestille fritt fra ønsket leverandør. For større oppdrag skal det avholdes minikonkurranse via kommunens minikonkurranseportal.