Gjør deg klar til 10-faktor

I 2018 er det ny runde med kommunens medarbeiderundersøkelse. UKE tilbyr kompetansepakker til alle målgrupper for å sikre maksimalt utbytte.

Kurs i oppfølging av 10-faktor
Lederstøtte til oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 10-faktor
Virksomhetstilpasset innføring i 10-faktor

Når en spør bredt om trivsel, motivasjon, effektivitet og utviklingsmuligheter, er det avgjørende å vite nøyaktig hva man driver med. Har mottakerne forutsetninger til å besvare spørsmålene som stilles, er faktorene som måles reelt påvirkelige, og danner resultatet et egnet utgangspunkt for prosessforbedring og organisasjonsutvikling?

Utviklingsorientert og forskningsbasert
Sagt på en annen måte, undersøkelser man avkreves tid for å besvare, uten at innsatsen oppleves som nyttig investert, kan generere organisasjonsslitasje og frustrasjon. Ingen liker å kaste bort tiden sin.

Derfor gikk utviklingsavdelingen i KS målrettet til verks da de utviklet en ny medarbeiderundersøkelse for norske kommuner i 2015. 10-faktor er forskningsbasert, fokusert og kortere enn tidligere medarbeiderundersøkelser, konsentrert rundt mestring, motivasjon og ledelse.


TALLET ER TI. Katja Eggen og Bjørg Merete Sviggum i Konserntjenester – organisasjon og ledelse bistår deg med å få maksimalt utbytte av neste års 10-faktorundersøkelse.

Kjapp undersøkelse, utførlig prosess
I Oslo kommune gjennomførte vi 10-faktor for første gang i 2016; til neste år er det på’an igjen. 10-faktor kan gjennomføres fra medio januar til utgangen av oktober, og det er opp til hver enkelt virksomhet når på året de ønsker å gjennomføre.

– Vi har samlet og bearbeidet tilbakemeldinger fra forrige runde, slik at virksomhetene skal kunne bruke verktøyet enda mer effektivt denne gangen. Dette inkluderer forberedelser, gjennomføring og oppfølging. Leder bør være ansvarlig for det hele, slik at det er de får et eierskap til resultatene og det de velger å følge opp, sier seniorkonsulent Bjørg Merete Sviggum i Konserntjenester – organisasjon og ledelse.

Hånd i hanske med øvrige initiativer
Hun poengterer at 10-faktor støtter grunnleggende lederkompetanse, og understreker at prosessen gir et godt utgangspunkt for å utvikle tillitsbasert styring og ledelse i samspill med tillitsvalgte og vernetjenesten.

– En stor fordel med 10-faktor og det teoretiske grunnlaget er at den er med på å gi hele kommunen et felles språk og en felles forståelse for utvikling, kommunikasjon og ledelse. Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen vil altså kunne være en indikator på hvordan medarbeiderne opplever at dette blir utøvd, og kan brukes i lederutviklingsøyemed, sier kollega Katja Eggen.

Hjelper deg å hjelpe
Så må hver ledergruppe oversette dette til hva som kreves på sin arbeidsplass, og det er der UKE kan hjelpe.

Tilbudet er omfattende, og finnes i sin helhet under tjenestekatalogen og kursportalen, fra 90-minutters innføringer for spesifikke målgrupper, til teknisk hjelp, lederstøtte og virksomhetstilpasset lederutvikling.

De ti faktorene som måles er:

1. Indre motivasjon
Motivasjon for oppgavene i seg selv.

2. Mestringstro
Tiltro til egen jobbkompetanse og mestringsmulighet.

3. Autonomi
Opplevd tillit og mulighet til å jobbe selvstendig.

4. Bruk av kompetanse
Opplevd bruk av egen kompetanse.

5. Mestringsorientert ledelse
Ledelse med vekt på å gjøre medarbeiderne best mulig ut fra sine egne forutsetninger.

6. Rolleklarhet
Tydelig kommuniserte forventninger til rollen medarbeideren skal fylle.

7. Relevant kompetanseutvikling
Opplevde muligheter til å få kompetanseutvikling som er relevant for jobb / oppgaver.

8. Fleksibilitetsvilje
Villighet til å være fleksibel på jobb, spesielt i måten man arbeider på.

9. Mestringsklima
Kultur for å samarbeide, lære og gjøre hverandre gode

10. Prososial motivasjon
Ønske om å bidra til andres måloppnåelse, dvs. gjøre noe nyttig for andre.

Navnene på faktorene brukes ikke i selve spørreskjemaet. Medarbeiderne behøver ikke kjenne til de ti faktorene og bør heller ikke få noen «innføring» i undersøkelsen før de skal svare. Det vil tvert imot kunne forstyrre måten de svarer på.

Derimot er det avgjørende at de som skal bruke undersøkelsen til utviklingsarbeid, har god innsikt i hva de ulike faktorene reflekterer og hvordan man kan oppnå forbedringer i hver enkelt faktor.

Les mer på www.10faktor.no.

Se også:
Girer opp lederutviklingstilbudene (11.4.2017)
Lapper til 10-FAKTOR (16.12.2016)
En ny type medarbeiderundersøkelse (21.1.2016)