Fullmaktsskjema for bygg og anlegg

UKE og Skatteetaten har utarbeidet et fullmaktsskjema for innhenting av taushetsbelagte leverandøropplysninger i forbindelse med bygg og anleggsanskaffelser.

Oslo kommune har inngått et samarbeid med Skatt Øst og Kemneren for å motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i leverandørkjedene til Oslo kommune. I den sammenheng er et sentralt tiltak å sikre mulighet til utveksling av informasjon med kontrolletatene.

Fullmakten fra det nye skjemaet skal legges til grunn i etatenes system for kontroll og godkjenning av underleverandører, og legges ved alle kontrakter innenfor for bygg og anlegg.

Avdekker potensielle lønns- og arbeidsvilkårsbrudd
Den sikrer at oppdragsgivere får tilgang til taushetsbelagte opplysninger om forhold hos leverandører/underleverandører som kan indikere potensielle brudd på krav til lønns- og arbeidsvilkår og regelverket for øvrig, herunder:

  1. skatte- og avgiftsforhold
  2. innrapporteringer på RF-1199 (del 1 og 2) til Sentralskattekontoret for Utenlandssaker vedrørende oppdraget
  3. informasjon om hvilke arbeidstakere som er rapportert i a-meldingen som ansatt hos leverandøren/underleverandøren

Fullmakten gjelder fra dato for undertegning og frem til seks måneder etter at kontrakten er ferdigstilt.

Vi gjør oppmerksom på at den som blir gjort kjent med taushetsbelagte opplysninger selv har plikt til å bevare taushet om disse opplysningene.

Sikker kommunikasjon
UKE vil i løpet av juni legge til rette at opplysningene kan sendes via kryptert e-post. (Forespørsel om informasjon etter denne fullmakt kan foreløpig sendes per post til Skatteetaten).

Har du spørsmål, vennligst ta kontakt med Katja Khardikova i Konserninnkjøp på telefon 905 47 910 eller e-post.