Fullmaktskrav inn i standardkontraktene

Som ledd i Oslo kommunes arbeid mot arbeidslivskriminalitet skal det nå kreves utvidet skatteattest ved alle anskaffelser innen bygg- og anleggsbransjen, renholdsbransjen og tjenester innen bilvask.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Dette kommer frem i byrådens sak 11/2015, som ble vedtatt i går, 24.9.2015. Byrådens sak og kontraktsendringen gir Oslo kommune anledning til å heve avtale med leverandører som ikke oppfyller skatte- og avgiftsforpliktelser, eller som ikke er i stand til å dokumentere dette på en tilfredsstillende måte også i kontraktsperioden.

Nyskapende avtale
Bakgrunnen for endringene i kommunens standardkontrakter, er avtalen som ble inngått mellom Oslo kommune og Skatt øst tidligere i år. Avtalen innebærer at:

  1. Leverandører innen renholds- og bygg og anleggsbransjen som ønsker å inngå kontrakt med Oslo kommune først må signere et fullmaktsskjema. Skjemaet gir kommunen tilgang til opplysninger om bedriftens skatte- og avgiftsforhold, eventuelle innrapporteringer til Sentralskattekontoret for utenlandssaker, og om hvorvidt informasjonen i a-meldingen er korrekte.
  2. Kommunen sender kryptert informasjon til Skatt øst, som verifiserer at leverandøren(e) er registrert i riktige registre og har overholdt sine forpliktelser overfor norsk skatte- og avgiftsmyndigheter.

Utilstrekkelig skatteattest
Forut for avtalen med Skatt øst har offentlige innkjøpere hatt begrenset anledning til å kontrollere om en leverandør oppfyller sine skatte- og mva-forpliktelser.

Offentlige innkjøpere er (for alle innkjøp over 500 000 kr) pliktig til å kreve skatteattest fra leverandører, jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 3-3 første ledd. En skatteattest gir imidlertid begrenset informasjon, ikke minst fordi det kun sier noe om situasjonen på et gitt tidspunkt.

Avsløringer gjort
Den kan dessuten lett forfalskes: Undervisningsbygg politianmeldte i mai 2015 en leverandør for å ha sendt inn en forfalsket attest. I det aktuelle tilfellet ble dette oppdaget ved at Oslo Kemnerkontor utførte en kontroll av tilsendt dokumentasjon.

UKE arbeider nå for å utvide samarbeidet med Skatt øst til å gjelde andre bransjer enn renhold, bygg og anlegg og vaskehaller.