Få ned sykefraværet

Bydel Bjerke har et for høyt sykefravær til å levere forutsigbar kvalitet til brukerne, gode arbeidsplasser og en robust bydelsøkonomi, og ønsket å delta i et minisykefraværsprosjekt i regi av UKE.

bydelbjerke_tre
NÆRVÆRENDE TIL STEDE. hovedtillitsvalgt Sathi Sivarajah, HR-sjef Sven Erik Lynne og resultatsjef barnehager Marianne Espen i Bydel Bjerke studerer resultatene fra dagens tavlemøte om sykefravær.

Det er planlagt tre møter:

 1. Det første arbeidsmøtet dreide seg hovedsakelig om analyse og diskusjon av dagens situasjon
 2. Andre arbeidsmøte har hovedfokus på tiltak og prioriteringer
 3. Tredje arbeidsmøte vil dreie seg om implementering og struktur for oppfølging og videreføring

Initiativet skal vi bidra til økt nærvær i virksomhetene til Bydel Bjerke gjennom:

 • Analyse av dagens situasjon
 • Bred involvering
 • Identifisere årsaker til sykefravær
 • Skape enighet om relevante tiltak
 • God struktur rundt implementering og oppfølging av tiltak

På det første arbeidsmøtet  var det gruppearbeid med tre fokusområder:

 • Organisering av arbeidet
 • Fysisk arbeidsmiljø
 • Psykososialt arbeidsmiljø

Sven Erik Lynne, HR-sjef:
«Som HR-sjef i Bydel Bjerke er viktigste prioritet i 2015 å finne tiltak som reduserer sykefraværet i bydelen. Å bruke en hel dag på å diskutere årsaker til sykefravær er et uttrykk for at vi ønsker å investere både tid og innsats i det å få gode analyser og gjennomarbeidede tiltak som har effekt. Årsakene til sykefravær er sammensatte, og det er derfor veldig nyttig å få ekstern støtte fra UKE og Vegar Rognli i EY  til å kjøre denne prosessen hos oss. Vi ser frem til det videre samarbeidet og er overbevist om at dette vil hjelpe oss i å finne gode tiltak som vi også antar har overføringsverdi til andre bydeler.»

Marianne Espen, resultatsjef barnehager:
«Det nyttige er at vi gjør det sammen med andre tjenestesteder. Vi ser at noe er likt og noe er annerledes. Det er viktig at det munner ut i noen få konkrete tiltak.»

Sathi Sivarajah, hovedtillitsvalgt:
«Den måten vi jobber på her må også gjennomføres på tjenestestedene. Lokale tillitsvalgte, ledere og verneombud må forstå problemene på samme måte for å finne fram til smarte tiltak.»

tavlemote_iasamling
KØ. Stort engasjement rundt postit-tavlen på bydel Bjerkes nærværs-workshop.

Kontaktperson i UKE er Kjersti Oland. Hun er spesielt opptatt av at virksomhetene identifiserer de viktigste utfordringene og finner fram til løsninger som virker.

– Det er viktig at hvert tjenestested har eierskap til tiltakene for å oppnå økt nærvær, sier Oland.

bjerke_oland2
SKAPER NÆRVÆR. Spesialrådgiver Kjersti Oland i HR-konsern fremhever eierskap til tiltakene som en suksessfaktor.