Etikk på agendaen

Er du ansatt i Oslo kommune har du også signert på at du har lest og forstått kommunens etiske regler. Så hvordan lyder punkt sju – og hvor ofte øver du selv på etisk refleksjon?

Oslo kommunes etiske regler, inkludert det etiske navigasjonshjulet, historieverksted og dilemmaverksted

UKE har i årets tildelingsbrev fått i oppdrag av Byrådslederens kontor å gjøre en faglig vurdering av hvordan etikkarbeidet i virksomhetene kan videreutvikles og komme med forslag til nye aktiviteter, virkemidler og verktøy for virksomhetene.

Spør hele kommunen
Seksjonsleder Espen Kristiansen i UKE Beste praksis sender i disse dager ut en spørreundersøkelse til alle HR-sjefer i kommunen for å danne seg et kvalifisert bilde av hvordan det jobbes med etikk og etisk kompetanseheving, og hva virksomheten ønsker av bistand og tilbud fra UKE fremover.

– Det vi vet om etikk på arbeidsplasser er at det er litt som med beredskap. Man må øve og praktisere hvis det skal føre til læring, utvikling og endring. Som med beredskap er det også slik at vi ikke uten videre kan regne med at alle vet hvordan de skal handle hvis de opplever krevende valgsituasjoner. Derfor tilbyr UKE bruk av digitale verktøy, konsulentbistand og rådgivning i dette arbeidet, sier Kristiansen.

Verktøyene finnes
Fremst blant de digitale verktøyene er det etiske navigasjonshjulet som benytter filosofene Einar Øverenget og Øyvind Kvalnes sitt navigasjonshjul som utgangspunkt. Hjulet er en interaktiv øvelse som lar oss øve, i fellesskap eller hver for oss, på ulike praktiske og konkrete dilemmaer og problemstillinger med henblikk på etikk, jus, identitet, økonomi, omdømme og moral.

– Mange av oss har nok lett for å redusere etikk til et spørsmål om å gjøre rett, eller hvert fall ikke gjøre urett. Men i en hektisk arbeidssituasjon hvor vi gjerne handler på vegne av oss selv, så vel som en større helhet; kollegaer, sjefen, avdelingen eller kommunen, måles ulike hensyn alltid opp mot hverandre.

Ta ansvar for omdømmet
Å øve på etisk refleksjon handler altså ikke om å bli feilfri, men om å heve den etiske kompetansen og ikke minst kunne trene på og å bistå hverandre i å ta riktige valg. Ansatte i Oslo kommune har et selvstendig ansvar for å følge kommunens etiske regler, men de fleste situasjoner møter vi som del av et fellesskap og et team.

– Etisk refleksjon handler også om godt leder- og medarbeiderskap. Derfor er det viktig at vi gjør deler av øvelses- og refleksjonsarbeidet i fellesskap med våre kolleger, sier Kristiansen.

Flere tilbud på vei
Det etiske navigasjonshjulet ble oppdatert med tre nye case høsten 2018. Før sommeren skal UKE ha levert innstilling til ytterligere case som legges til det etiske navigasjonshjulet.

– Etikk og etisk praksis i arbeidslivet er utfordrende, men også spennende, fordi vi er nødt til å ta eierskap til noe større enn oss selv. Oslo kommune skal representere en etisk standard, og det krever bevissthet og god dømmekraft i valg og beslutninger vi tar på alle nivåer.

– I en viss forstand er kommunen ikke mer etisk enn det hver og en av oss klarer å være i praksis. Vi bærer alle på et betydelig ansvar, sier Kristiansen.

Etiske regler i Oslo kommune