Bli kjent med kompetansemodulen

Å følge opp byrådets forventninger om innovasjon og omstilling stiller krav til kunnskaper, ferdigheter og holdninger hos de som skal lede og legge til rette for endrings- og omstillingsarbeidet. Altså deg som leder.

I kompetansemodulen vil ledere finne kompetansebeskrivelser på strategisk viktige områder, som innovasjon og omstilling.

Lede endring og omstilling
•    Støtte innovasjons- og omstillingsprosesser.
•    Legge til rette for medarbeidernes innovasjonsarbeid.
•    Skape åpning for nye ideer.
•    Bidra til å bygge ned strukturer som hemmer innovasjon.
•    Være åpen for nye perspektiver og ideer, og teste ut disse.
•    Ta i bruk mangfold som drivkraft for innovasjon.
•    Våge å handle på nye måter.
•    Våge å ta kalkulert risiko ved behov.
•    Belønne initiativ og kreativ atferd.
•    Institusjonalisere endringsinitiativ.
•    Sikre en systematisk tilnærming til innovasjonsarbeid.
•    Skape kultur og tankesett for innovasjon.
•    Løfte fram og markedsføre innovasjonsprosesser, prosjekter og nye innovasjoner.

Andre kompetanser for innovasjon og omstilling er kreativitet, intraprenørskap (se under), integrere ulike perspektiv og strategisk kompetanse.

Kreativitet
•    Finne ulike tilnærminger til problemløsing, arbeidsprosesser og organisasjonsutvikling.
•    Se nye muligheter og tenke nytt.
•    Bruke nye ideer til å løse problemer på nye måter.
•    Lage nye modeller og konsepter.
•    Sette sammen kunnskap og erfaringer på nye måter.
•    Komme fram til noe man ikke har tenkt på før.
•    Legge til rette for kreative prosesser og aktiviteter.
•    Ta i bruk mangfold som drivkraft for innovasjon.

Intraprenørskap (internt entreprenørskap)
•    Vise driftighet og engasjement.
•    Være pådriver.
•    Identifisere behov for forandring og forbedring.
•    Ha en kontinuerlig vilje til og vurdere muligheter for omstilling.
•    Tenke «utenfor boksen» selv om det kan være upopulært.
•    Forstå og utnytte IKT som verktøy for innovasjon.
•    Skalere konsepter ved å tilpasse og utvikle modeller.

Integrere ulike perspektiv
•    Være åpen for tverrfaglighet og utradisjonelle kombinasjoner av kompetanse.
•    Være åpen for forslag fra andre og prøve nye ideer.
•    Samarbeide med andre og be om andres mening for å finne kreative løsninger.
•    Være brukerorientert.
•    Initiere partnerskap med eksterne aktører.
•    Utvikle og bruke kommunikasjonsverktøy som er relevante for ulike brukere og partnere.

Strategisk
•    Være analytisk.
•    Være visjonær.
•    Vurdere hvilke krefter i en situasjon som fremmer og hemmer en endringsidé.
•    Foreslå fremtidige retninger og vurdere risiko.
•    Se helhet og sammenheng.
•    Konkludere om hva en systemendring vil resultere i på lang sikt.
•    Utvikle indikatorer og evaluerer innovasjoner.

Kompetansemobilisering, kompetanseutvikling og rekruttering
Som forberedelse til leder-, medarbeider- og/eller utviklingssamtaler legger kompetansemodulen til rette for at ledere kan tydeliggjøre forventninger om kompetansenivå for underordnede ledere og medarbeidere. Dermed blir det tydelig hvilken kompetanse som må mobiliseres eller ivaretas med kompetanseutvikling og/eller rekruttering.

Nivåene for kompetansekrav i kompetansemodulen:
Nivå 1:    Kjenner til området og kan løse oppgaver ved hjelp av veiledninger og lignende.
Nivå 2:    Mestrer godt og bruker aktivt i eget arbeid.
Nivå 3:    Kan undervise, hjelpe og støtte andre og bidra til forbedringer.
Nivå 4:    Ligger i forkant og er med på å utvikle fagfeltet.

Kommentér gjerne forslagene til kompetansebeskrivelser.