Forfatterarkiv: Svein Jørgen Kjenner Johansen

Nå moderniserer vi IKT-driften

Etter nyttår starter migreringen fra Oslo kommunes egne servere, til driftsleverandørs fleksible, delvis skybaserte lagringstjeneste. – Det store antallet systemer migreres i løpet av 2021, men vi starter med testsystemene allerede i november, sier prosjektleder Jie Shu.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Migrering av Oslo kommunes infrastruktur, applikasjoner og filområder – alt som p.t. befinner seg på kommunens egne datasentre på Ulven og Rosenholm – er i henhold til systemdriftsavtalen som ble inngått i desember 2017.

Leie, ikke eie
Avtalen skulle gjøre det mulig å etablere nye tjenester raskere enn tidligere, og forholdene legges til rette for å utveksle data og funksjonalitet på tvers av sektorer i kommunen. Siden den gang har det «skyet over» med visse utfordringer i leverandørdialogen. Men så har det altså klarnet opp, og landskapet ligger åpent for den store reisen inn i fremtidens IT-infrastruktur.

– En mer moderne driftsplattform legger til rette for tjenester som dekker større deler av innbyggernes dagligliv og livsløp. Dette underbygger kommunens strategi om tjenesteorientering, sier leder av migreringsprosjektet Jie Shu i UKE.

Flytter de enkleste systemene først
Han snakker entusiastisk om livssyklusforvaltning, sikker og stabil drift, profesjonalitet og konsolidering av leverandøransvar.

– Vi føler oss veldig trygge på at prosessen blir gjennomført på en trygg og effektiv måte. Vi flytter de enkleste systemene først, blant annet testsystemer, deretter de mest komplekse produksjonssystemene mot slutten av 2021. Dessuten gjennomførte prosjektet vellykket migrering for mange av UKEs testsystemer allerede i fjor, sier Shu.

Prosjektet er bare flyttebyrå
– Hvordan sørger dere for at de økonomiske og forretningsmessige potensialene ved migreringen oppfylles?

– Godt spørsmål. Noen gevinster kommer av seg selv, som økt sikkerhet og reduserte livssykluskostnader. Men den viktigste jobben med å konsolidere og optimalisere systemporteføljen gjøres i linjen. Systemeierne bør vurdere oppgaver for å redusere driftskostnader før migrering, for eksempel sanering av datamengder for å redusere unødvendig minnebruk, sier Shu.

– Finnes det en oversikt over hvilke virksomheter som er først i køen?

– Ja, flytteplanen for 2020 er klar og kommunisert til berørte virksomheter. Systemene som flyttes i år skal tas i november og desember.

Behov for tilbakemelding
– Vi jobber nå med å lage flytteplan for 2021, som er basert på innspill fra virksomhetene for når systemene kan flyttes. Vi har fått mange svar allerede, men mangler fortsatt tilbakemelding fra en del virksomheter. Vi håper vi får tilbakemelding så snart som mulig. Dette er veldig viktig for å avstemme frysperioder, planlagt vedlikehold og nedetid, så vel som kommunikasjonsaktiviteter lokalt, sier Shu.

Følg prosjektet og få mer informasjon på Workplace

10-faktor ut av startblokkene

Ti av kommunens virksomheter har allerede gjennomført årets 10-faktorundersøkelse; tolv andre er godt i gang. – Det holdes kurs for ledere og administratorer, det neste 18. november, sier koordinator for 10-faktor i Oslo kommune, Lene Moum i UKE.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor har vært en regelmessig hendelse i Oslo kommune siden 2016. Den er utviklet av KS i samarbeid med blant annet Oslo kommune, under faglig ledelse av BI-professor Linda Lai. For gjennomføringen i det noe spesielle året vi er inne i, er undersøkelsen åpen til og med 31. mars 2021.

– Vi har fått gode tilbakemeldinger fra de virksomhetene som allerede har gjennomført 10-faktor. Til de som ikke er i gang ennå, vil jeg bare understreke at prosessen enten må kjøres i sin helhet i 2020, eller etter jul, altså første kvartal 2021, sier koordinator for 10-faktor i Oslo kommune, Lene Moum i UKE.

DIALOG. – 10-faktor er et godt utgangspunkt for leder- og medarbeiderutvikling. Den fanger opp viktige behov for å skape resultater for kommunens innbyggere, sier koordinator for 10-faktor i Oslo kommune, Lene Moum i UKE.

Hjelp å få
Det pågår to viktige kursserier for virksomheter som ønsker best mulige forutsetninger for å lykkes med 10-faktorprosessen; én for ledere og én for kursadministratorer.

– Anita Hansen fra KS leder administratorkursene. Dette er for medarbeidere med ansvar for den praktiske gjennomføringen i sin virksomhet. Kurset er ikke obligatorisk, og det er mye bistand å finne i selvhjelpsmaterialet på 10-faktor.no, men folk ser ut å sette pris på den ekstra veiledningen, sier Moum.

Det er i denne omgang satt opp administratorkurs for medarbeidere i Oslo kommune 18. november og 3. februar. Lederkursene retter seg mer mot digital prosessledelse og kontinuerlig forbedring i hjemmekontorets tid. Du kan lese mer om tilbudet på intranett.

– Deltakerne på lederkurs får øvelse i å håndtere resultater og tilbakemeldinger, hvordan skape god struktur for oppfølging, involvering av tillitsvalgte og vernetjeneste, og konkrete metoder og verktøy for oppfølging, forteller Moum.

Må kjøres sammenhengende

– Hvor lang tid regner du med at en virksomhet trenger på å kjøre en fullstendig 10-faktorprosess fra start til mål?

– Det kommer selvsagt an på virksomheten, for eksempel hvor stor den er, og hvor stor andel av medarbeiderne som jobber turnus eller uten kontorplass. Man trenger kanskje to-tre uker på forberedelse. Det samme for selve gjennomføringen av undersøkelsen, og tilsvarende på analyse og etterarbeid, sier Moum.

– Da er det kanskje litt hastverk for de som tenker å gjennomføre før jul?

– Det vurderer hver virksomhet selv. Samtidig blir man aldri ferdig med selve oppfølgingen, så deler av prosessen må nødvendigvis brytes opp av ferie. Det viktigste er at man får presentert resultater og umiddelbare tiltak innen rimelig tid fra gjennomføring, sier Moum.

Undersøkelsen i et nøtteskall
10-faktor måler tilstanden på ti faktorer som er avgjørende for faglig og sosial utvikling på en arbeidsplass. Disse er oppgavemotivasjon, mestringstro, selvstendighet, bruk av kompetanse, mestringsorientert ledelse, rolleklarhet, relevant kompetanseutvikling, fleksibilitetsvilje, mestringsklima og nytteorientert motivasjon.

Gjennomføringen tar ca. 10 minutter, og består av 35 påstander som medarbeiderne skal besvare via en femdelt svarskala fra «svært uenig» til «svært enig».

Se også:
Vi hjelper deg med 10-faktor (31.8.2020)
10-faktor er mer enn en øvelse (14.2.2019)
10-FAKTOR kommer i dag (21.10.2018)
Gjør deg klar til 10-faktor (8.12.2017)

10-FAKTOR på intranett

Vi hjelper deg med 10-faktor

Byrådslederens kontor har besluttet å holde medarbeiderundersøkelsen 10-faktor 2020 åpen til 31. mars 2021. – Hjemmekontor og nye arbeidsrutiner gjør årets undersøkelse ekstra viktig, sier Claudia Steinsvik og Johanne Lorentzen i UKE Organisasjon og ledelse.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Les om 10-faktor på intranett

Korona har skapt lavkonjunktur i mange bransjer. De fleste av kommunens virksomheter har vært nødt til å tenke nytt og stramme inn. Det samme gjelder for UKE, men i seksjonen som leverer rådgivningstjenester innen organisasjonsutvikling er det få rolige dager. Som tidligere tilbys bistand til planlegging, gjennomføring og oppfølging av 10-faktor.

– Det er stort sett team- og seksjonsledergrupper som kontakter oss for tiden. De vil forberede seg til utsendelsen av 10-faktor senere i høst, og generelt områ seg i en lite forutsigbar periode. Mange ledere er nye i rollen, andre opplever nok at vante rutiner og nyttig erfaring settes på en ukjent prøve, sier Johanne Lorentzen i UKE Organisasjon og ledelse.

Mange er godt i gang
Oslo kommune er godt i gang med 10-faktor. Tre virksomheter har allerede sendt ut undersøkelsen, ytterligere åtte er i ferd med å legge inn respondenter for å gjennomføre i løpet av høsten. UKE er administrator for hele kommunen og følger med på gjennomføringen fortløpende.

– Vi setter alle ressurser inn på å bistå kommunen i disse helt spesielle tider. Det er viktig å huske at 10-faktor ikke er en standard medarbeiderundersøkelse, men et verktøy for forbedringsprosesser. Derfor tilbyr vi boksklare kompetansepakker, så vel som egentilpasset veiledning, sier kollega Claudia Steinsvik.

Tilpasses behovet lokalt
Standardpakkene består av fem ulike deler, og ligger klare til bestilling i kurskatalogen. De fleste har ledere og HR-medarbeidere som hovedmålgruppe.

– Vanligvis gjennomfører vi disse tilbudene i våre kursrom eller i virksomhetenes egne lokaler, men fra i vår har vi startet med nettbaserte tilbud for de som ønsker. Det viktigste er at vi tilpasser oss behovene ute i organisasjonen, og at alle gis anledning til å velge en undervisningsform de er trygge på, sier Steinsvik.

Noe å hente for alle
Hvert tilbud starter med en innføring i undersøkelsen. Lorentzen og Steinsvik forteller at mange ledere blir overrasket over hvilket potensial som ligger i 10-faktor, ikke minst sammenhengen med tillitsbasert styring og ledelse.

– Det er ikke uvanlig at virksomhetene opplever en fellesprosess som dette som et pliktløp. Vårt ønske er at 10-faktor skal fungere som et utviklingsverktøy både på individ- og virksomhetsnivå. Vi kjenner alle på kravene om å drive kontinuerlig nytenkning og tjenesteforbedring, ikke minst i en sårbar tid. Gode medvirkningsprosesser og kunnskapsbasert utviklingsarbeid er områder vi alle kan løfte oss på, sier Lorentzen.

Se også:
10-faktor er mer enn en øvelse (14.2.2019)
10-FAKTOR kommer i dag (21.10.2018)
Gjør deg klar til 10-faktor (8.12.2017)

10-FAKTOR på intranett

Skybasert kontorstøtte inn for landing

Mens Office 2016 er i full utrulling til kommunens virksomheter, er innføring av nettbasert Office 365 hakk i hæl.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Det skjer mye innen software på kommunens assorterte arbeidsstasjoner for tiden.

Lenge har det vært kjent at Microsoft ikke ville foreta feilrettinger og sikkerhetsoppdateringer på gode gamle Office 2010 etter oktober inneværende år. Samstundes er det fastslått i tildelingsbrev fra Byrådsavdeling for finans at UKE skal tilrettelegge for «skybasert kontorstøtte- og samhandlingsløsning med e-post og samhandlingsrom».

Dertil kom korona og hjemmekontor våren 2020, og skapte et akutt behov for Microsofts samhandlingsflaggskip Teams, og en umiddelbar forståelse hos mange for byrådsavdelingens resonnement om behovet for plattformoppgradering. Derfra skjedde ting relativt fort.

En smule kommunal snartenkning sørget for et tilstrekkelig antall Teams-lisenser direkte fra Microsoft, som muliggjorde de skjermbaserte avdelingsmøtene vi er blitt så vant til det siste halvåret.

I mai ble det inngått samkjøpsavtale med Atea om leie og forvaltning av skybaserte kontorstøttetjenester. I slutten av juni gjorde kommunen sitt første avrop, da vi skrev treårig felleskontrakt om leie av 33 500 lisenser for virksomheter som får levert kontorstøtte fra felles IKT-plattform. Denne avtalen danner utgangspunkt for de videre planene som er skissert under.

Obs: Det hører med en kostnad. Prosjektet vil komme tilbake til detaljer om hvordan faktureringen av Office-lisenser og lisensforvaltningen vil foregå.

Så hva nå?

Veien til en mer enda mer fleksibel arbeidsstasjon vil for de fleste av oss gå via trinnvise utvidelser av Teams. Applikasjonen vi hittil er blitt kjent med er en relativt begrenset versjon som hovedsakelig muliggjør videomøter og chat.

I oktober utvides den med Exchange-tilkoblet kalender, noe som gjør at vi ikke trenger å bruke Outlook til å planlegge arbeidsuken.

Fra samme tid blir også Microsoft Intune tilgjengelig, en tjeneste som gir administrasjon og kontroll på hver virksomhets mobiltelefoner. Dette er et krav for virksomheter som ønsker Office 365, e-post og Teams på mobiler og nettbrett.

Virksomheter som allerede er tilknyttet kommunens EMM-tjeneste vil beholde denne på mellomlang sikt. UKE anslår at brukere som kun bruker Office 365 benytter Intune for mobilstyring, mens brukere med behov for tyngre fagapplikasjoner beholder Workspace One.

Men så begynner det å bli riktig spennende å jobbe i Microsoft Office. Senere i høst utvides Teams nemlig med ny funksjonalitet som kan effektivisere hverdagen for oss alle.

Forms lar deg opprette undersøkelser, tester eller spørreskjema med ett klikk – og fullstendig kompatibelt med resten av kontorstøtteverktøyene
Stream tillater opptak av video, og gjør hver enkelt PC til et enkelt TV-studio, noe som blant annet forenkler e-læring
Planner er en forbedring av oppgavestyringen i Outlook-kalenderen, hvor du kan tilordne oppgaver, og holde deg oppdatert på fremdriften
To Do, personlig oppgavestyring, lar deg bruke logikken fra huske- og handlelister inn i arbeidshverdagen
Whiteboard er en applikasjon som forbedrer kollektiv sanntidstenkning, på skjerm eller vegg

Og for de som har opplevd arbeidsformene vi har vennet oss til etter korona som frigjørende og spennende, er det mer godt i vente.

Våren 2021 starter innføringen av OneDrive og Sharepoint. Dette er skybaserte løsninger som skal erstatte henholdsvis hjemmeområde og fellesområde på filserver.

Vi kjenner igjen førstnevnte fra privatlivet, der mange av oss har erfaring med iCloud og Google Disk. Dette har stort potensial både for kostnadsbesparelser og personlig effektivitet.

Sharepoint er samarbeidsplattformen som realiserer mesteparten av effektiviseringsgevinsten fra de øvrige elementene av Teams og Office. Vi kan vel alle ønske oss enklere og mer hensiktsmessig tilgang til dokumenter. Og økt eierskap til all informasjon innad i en virksomhet eller avdeling vil kunne bedre effektiviteten i seg selv.

Men nå er vi forut for oss selv. Først skal vi lære Office 2016 å kjenne. Besøk utrullingsprosjektets intranettside for en innføring i hvilke muligheter den nye plattformen byr på.

Besøk samkjøpssiden for Microsoft-lisenser for en oversikt over hva din virksomhet har anledning til å bestille i denne omgang.

Besøk intranettsiden for Office 365 og Teams for å drømme deg bort. Og følg Workplace-gruppen for Office 365 og Teams for å holde deg oppdatert på hva som er nytt innen funksjonalitet og brukerstøtte.

Mer dialog og forutsigbarhet

Office-oppgradering, skybasert applikasjonsdrift, 10-faktor, mobil flåtestyring og koronatilpasset lederutvikling er blant toppoppgavene for UKE i høst. – Samtidig skal vi gjennom den tøffeste økonomisituasjonen kommunen har sett på mange år, sier konstituert etatsdirektør Bjørn Marthinsen.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Han ser ikke spesielt plaget ut, den godeste direktør. Bjørn Marthinsen overtok roret da Marit Forseth gikk av før sommeren, og har siden bevitnet en avtroppende kommunaldirektør i styrende byrådsavdeling, og gjennomført organisatoriske justeringer for å tilpasse etaten en stram økonomisk situasjon – alt med ledere og medarbeidere nesten utelukkende på hjemmekontor.

– Det viktigste jeg har gjort de siste par månedene er jo å avvikle ferie, så jeg ser ingen grunn til at jeg skal starte høstsemesteret med spesielt høye skuldre. Et par uker på Hvaler gjør susen for en offentlig tjenestemann, smiler Marthinsen.

En ny vår i høst
Han kommer fra stillingen som IT-direktør i Utdanningsetaten, og hevder selv at han kjenner UKE svært godt fra «andre siden av bordet». (Dertil har han erfaring fra en av etatens forløpere, som seksjonsleder for kommunens lønns- og personalsystemer så langt tilbake som i 1996).

– Erfaring er viktig i krevende situasjoner. Samtidig mener jeg dialog, og evne til å se og høre andres behov, er og blir det viktigste suksessfaktoren, ikke minst der vi befinner oss nå. Vi kan ha lagt flotte planer, men verden ser rett og slett helt annerledes ut i august 2020 enn den gjorde i januar. Det samme gjelder virksomhetenes behov, og dermed hvilke krav vi stiller til oss selv, sier Marthinsen.

TOSIDIG OPPDRAG. – UKE skal på den ene siden stadig forbedre prosesser slik at kommunens tjenester er mest mulig pålitelige, hurtige og kostnadseffektive. Så skal vi også være med å dytte verden i riktig retning, fastslår konstituert etatsdirektør Bjørn Marthinsen i Utviklings- og kompetanseetaten.

Korona med nyttig lærepenge
Direktøren ser korona som en formidabel digitaliseringsdriver. Og tillater seg litt skryt i retning UKE og kommunen når det gjelder Teams og den praktiske tilretteleggingen for en heldigital arbeidshverdag.

– Vi innser selvsagt at digitalisering ikke primært handler om teknologi, men vår evne til å frigjøre oss fra uhensiktsmessige prosesser. Kunsten er å beholde en grad av kontroll over endringsprosessen, og her mener jeg UKE skiller seg positivt ut fra en ren IT-tjenesteleverandør, sier Marthinsen.

Kultur spiser teknologi
Akkurat som UKE «traff planken» med Teams i vår, tror Marthinsen at etaten kan spille en tilsvarende viktig rolle som rådgiver innen organisasjonsutvikling i høst, ikke minst ved hjelp av 10-faktor.

– Kommunens virksomheter har øvd på tillitsbasert styring og ledelse i årevis, men først nå ser mange av oss hva det innebærer i praksis. Jeg tror denne nye arbeidshverdagen er kommet for å bli, og at både kurstilbud og våre øvrig tjenesteleveranser må ta hensyn til at vi reiser mindre.

Tid for medvirkning
Skillet mellom hjem og arbeidsplass viskes ut, og dette har åpenbart utfordringer. Marthinsen tror de fleste virksomheter vil måtte håndtere et nytt sett av arbeidsrelaterte plager knyttet til hjemmekontor.

– Det er nok ikke alle som trives med en arbeidshverdag der man ikke kan lufte tanker og frustrasjoner i fellesskap. Derfor vil jeg at UKE skal bistå hele kommunen i forberedelses- og analysearbeidet rundt 10-faktor. Jeg ønsker at korona skal bli en konstruktiv endringserfaring for kommunen, med digital lederutvikling og medvirkningsprosesser tilpasset 2020, sier Marthinsen.

Vektlegger gevinstene
– Som tidligere IT-direktør banker vel ditt hjerte spesielt for store prosjekter som Office 365, maskinlæring, migrering, systemkatalog, databasedrift, tilgangsstyring og transformasjonsprogram?

– Jeg er i hvert fall bevisst det store ansvaret som følger med store leveranser, både økonomisk og sosialt. Vi utvikler IT for å heve tjenestekvaliteten og gjøre Oslo til en bedre by å bo i. Derfor ønsker jeg å fokusere på effektene av de store IT-prosjektene våre, snarere enn milepæler og tekniske detaljer fra under panseret. Slikt er gjerne mest interessant for en liten gruppe mennesker. En annen ting er at de som er nærmest leveransene skal ta hovedansvaret for formidlingen av dem, sier Marthinsen.

Det store i det små
I stedet snakker han mer utførlig om det han kaller «the nitty gritty» av UKEs tjenestespekter. Ting som må være på plass hver dag, og som knapt tåler å havne i bakgrunnen for verken pandemier eller ambisiøse millionprosjekter.

– Jeg liker dobbeltkravet som ligger i UKEs oppdrag: På den ene siden skal vi stadig forbedre prosesser slik at kommunens tjenester er mest mulig pålitelige, hurtige og kostnadseffektive. Det skal være et innlysende valg for kommunens virksomheter å benytte seg av det vi tilbyr, for vi har fingeren på pulsen og den fremste fagekspertisen. Så skal vi også være med å dytte verden i riktig retning, ved å fremme klimavennlige løsninger og sosialt ansvar; også når inntektsgrunnlaget strammer seg til.

Kontinuerlig dialog gjør susen
– Hvordan skal UKE lykkes med dette dobbeltoppdraget?

– Løsningen for begge disse faktorene er å jobbe for økt transparens og større forutsigbarhet. Her finnes det et stort potensial, for i mange tilfeller har kostnaden på våre tjenester økt, og det har vært lite transparens. Jeg vil oppfordre alle virksomheter til å benytte seg av kundekontaktene og UKEs øvrige kommunikasjonskanaler, og fortelle oss i klartekst: Hvor er det skoen trykker, sier Marthinsen.

Grønn og rettferdig tekstilavtale

Oslo kommune har inngått samkjøpsavtale for vask og leie av arbeidstøy og institusjonstøy i helsesektoren. Vår nye leverandør er Nor Tekstil AS. – Avtalen innebærer rettferdig handel, bærekraftige materialer og utslippsfri transport, sier avtaleforvalter Signe Anette Odden i Konserninnkjøp.

Les mer og bestill på intranett

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Tekstilindustrien er i en utsatt posisjon med hensyn til spørsmål som etikk, miljø og bærekraft. Lave lønninger, overtidspress, dårlig sikkerhet og mangel på respekt for fagforeningsarbeid preger store deler av vareproduksjonen for verdensmarkedet.

– Offentlig sektor bør gå foran for å sikre anstendige produksjonsforhold og en bærekraftig sirkulærøkonomi. Ved å benytte anerkjente merkeordninger, forplikter Oslo kommune seg til å utgjøre en del av løsningen for en utsatt arbeidstakergruppe og en hardt belastet klode, sier avtaleforvalter Signe Anette Odden i Konserninnkjøp.

STRENGE MILJØKRAV. Vår nye avtale bidrar til at tekstilproduksjonen ikke ødelegger for matproduksjon, fastslår Signe Anette Odden i Konserninnkjøp.

Grønn og todelt
Avtalen som er inngått omfatter vask og leie av arbeidstøy og institusjonstøy, samt innhenting og utkjøring av tøy for virksomheter tilhørende Byrådsavdelingen for helse, eldre og innbyggertjenester (HEI) og Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS), samt hjemmetjenesten i de ulike bydelene.

Den består av to deler:

 • Del én; arbeidstøy, inkluderer kittel (overdel), bukse, legefrakk etc.
 • Del to; institusjonstøy, inkluderer sengetøy, dyne, puter, pasientskjorter, håndklær etc.

Alle vaskeriene som benyttes er svanemerket. For del én har leverandøren i tillegg forpliktet seg til å benytte Fairtrade-bomull i kitlene, og det bærekraftige materialet Tencel i buksene.

Tencel, sa De?
Tencel er et tekstilfiber utvunnet av FSC-sertifisert eukalyptus-cellulose fra bærekraftig skogsdrift. Tekstilet ligner på bomull, men er mer miljøvennlig.

Produksjon av Tencel krever langt færre kjemikalier enn bomull, og bare 5 (!) prosent av vannforbruket. Tilnærmet 100 prosent av kjemikaliene gjenbrukes. Trær som brukes i produksjon blir erstattet, og skogsdriften foregår på områder som ikke passer til matjord. Tekstilproduksjonen kommer dermed ikke i konflikt med matproduksjon.

Fairtrade-kitler
At kommunens nye kitler er Fairtrade-sertifisert betyr blant annet at det stilles strenge krav til regulering av kjemikaliebruk i produksjonen. Mer bærekraftig utnyttelse av vannkilder reduserer miljøbelastningen.

Ordningen sikrer minimumspris for bomullsbøndene, gir økonomisk forutsigbarhet og bidrar til sosial utvikling lokalt. Råvaren har full sporbarhet fra jord til bord. (Eller klesskap). Merkeordningen på det ferdige produktet viser kommunens medarbeidere at arbeidstakerne i leverandørkjeden har anstendige arbeidsforhold og tar del i bærekraftig jordbruk.

Myk overgang
Ettersom det er en vask/leie-avtale, legges det opp til en «myk overgang»/naturlig utskiftning av gammelt tøy til ny og bærekraftig standard.

Dette innebærer blant annet at halvparten av leverandørens totalbeholdning av arbeidstøy på kittel og bukse skal være Fairtrade- eller Tencel-merket to år etter kontraktsstart. Dersom leverandøren ønsker å utvide Fairtrade eller Tencel til andre tekstiler på avtalen i løpet av kontraktsperioden vil dette også være mulig.

Null utslipp
Kommunen har også evaluert leverandørens evne til å anvende nullutslippskjøretøy eller fossilfrie kjøretøy. På begge delkontraktene vil Nor Tekstil benytte seg av nullutlippskjøretøy og biogasskjøretøy.

– Det er spennende for oss å kunne presentere en avtale som i denne grad oppfyller Oslo kommunes bærekraftmål, inkludert klima og etisk handel, sier Odden.

Evaluering og læring fra koronakrisen

UKE Konsulenttjenester har kontinuerlig dialog med ledere og medarbeidere i kommunens virksomheter. Nå vil vi dele noen av deres erfaringer, utfordringer og refleksjoner fra de siste månedene.

Av Johanne T. Lorentzen, UKE Kommunikasjon, organisasjon og ledelse

Kontakt oss.

Hør UKEs podkast: Kontinuerlig forbedring

Koronakrisen har utfordret oss på mange ulike måter. Mange har erfart blant annet å arbeide, organisere, kommunisere og lede på en annen måte enn før.

Mange snakker om at koronatiden vil endre måten vi jobber på for alltid. Likevel er det lett å falle rett tilbake til det gamle når hverdagen nå sakte kommer tilbake. Derfor vil en bevisst refleksjon, evaluering og prioritering være viktig for å bli bevisst og jobbe konkret for at gode, nyttige og verdifulle erfaringer kan få etablert seg som ny normal og praksis.

Vi har snakket med flere ledere den siste tiden som har delt sine erfaringer, utfordringer og refleksjoner fra koronatiden. Her er noen av de områdene som har kommet frem, og som kan være nyttig å reflektere rundt sammen med egen ledergruppe og team:

 • Viktigheten av å dele informasjon: I kriser slik som dette, med behov for raske endringer og omstilling, merkes godt informasjonsbehovet. Mange ledere har erfart å få flere spørsmål en til vanlig, og behov for tettere dialog med sine ansatte. Ledere har blant annet erfart behovet for å ha oppdatert informasjon, og å kunne oversette informasjon til det som er gjeldende på den enkelte arbeidsplass.  
  • Nyttig refleksjon for ledergruppen/teamet kan være: Hvordan har informasjonsflyten vært hos oss? Hva har vi vært bevisst på? Hvilke plattformer har vi brukt? Hva har fungert godt? Hva har ikke fungert godt? Hvilken læring fra denne perioden er det viktig vi tar med oss videre mht. informasjonsflyt?
 • Det å håndtere usikkerhet og ta beslutninger  ofte raskt og på usikkert informasjonsgrunnlag. Mange har blitt testet i lederrollen til det å håndtere og å lede i usikkerhet. I starten av krisen var det mye som skjedde raskt, med stadig endringer i strategier og anbefalinger fra myndighetenes side. Som leder blir man i en slik situasjon utfordret til å likevel måtte vise tydelighet, håndtere spørsmål fra ansatte, brukere, mm. og gi så tydelige svar som mulig..
  • Nyttig refleksjon for ledergruppen/teamet kan være: Hvordan har ledergruppen/teamet fremstått rundt strategi, valg og beslutninger denne tiden? Har dere vist tydelighet og samstemthet? Hvordan har dere koordinert/samstemt hvilke svar dere har gitt nedover i organisasjonen og til brukere? Hvilken beslutningsstrategi hadde dere? Hvordan har ledergruppen håndtert det å ta raske beslutninger på usikkert informasjonsgrunnlag? Når dere ser tilbake nå: Hva fungerte mht. beslutningstaking? Noe som viste seg å være en feil strategi?
 • Mobiltet og organisering av nye team: Mange har måttet jobbe med mobilisering og omstrukturering av team og oppgaver. Kanskje ser en at den nye organiseringen også kan være nyttig fremover. Mange har opplevde en overraskende velvilje og positiv innstilling til endring fra sine medarbeidere samt økt samhandling og deling av ressurser på tvers av etat/avdeling/enhet/team. Flere ytrer ønske om å ta vare på denne «dugnadsånden» også fremover.   
  • Nyttig refleksjon for ledergruppen/teamet kan være: Kan vi endre noe av vår praksis rundt organisering av ressurser og arbeidsoppgaver fremover? Er det måter vi kan samhandle bedre på på tvers? Kan vi legge til rette for større grad av mobilitet og fleksibilitet for lettere å møte ulike behov?
 • Forenklete arbeidsprosesser: Noen har måttet skrelle bort flere oppgaver for å ha kapasitet til å møte det som virkelig er viktig. Kanskje ser man i ettertid at enkelte av disse oppgavene ikke trenger å bli gjeninnført?
  • Nyttig refleksjon for ledergruppen/teamet kan være: Hvilke arbeidsprosesser har vi forenklet denne tiden? Er det en praksis vi bør fortsette med? Hvilke arbeidsprosesser hos oss vanskeliggjorde omstillingsarbeidet denne perioden? Kan vi gjøre noen grep slik at det fremover kan bli mer fleksibelt?
 • Fraværsledelse, hjemmekontor og digitalisering: Mange ledere har erfart å måtte lede på en helt ny måte gjennom koronakrisen. Noen har hatt ren fraværsledelse, andre har måttet håndtere både fysisk og digital ledelse. De fleste har tatt i bruk nye plattformer å samhandle på.
  • Nyttig refleksjon for ledergruppen/teamet kan være: Hvordan håndterte den enkelte ledelse i denne perioden? Hva fungerte bra? Hva kunne fungert bedre? Hvordan ble digitale plattformer brukt? Hadde man jevnlige møter med hele teamet? Hva fungerte godt med hjemmekontor? Hva var utfordringene? Er bruken av hjemmekontor noe vi bør bruke mer av også fremover? Hva betyr det for lederrollen? Hva har jeg lært av fraværsledelse disse dagene? Hva trenger jeg å bli bedre på?
 • Møtevirksomhet: De fleste ledere har denne tiden gjennomført digitale møter. Mange erfarer at de har hatt færre møter enn normalt, flere har opplevde at møtene har vært mer effektive enn ellers. Flere har innført daglige 10-15 minutters «fot i bakken» møter og erfart hvilken god effekt det kan ha.
  • Nyttig refleksjon for ledergruppen/teamet kan være: Hvordan bør vi gjennomføre møter fremover? Bør vi i større grad innføre digitale møter? Hvordan kan vi i større grad effektivisere møtene våre også fremover? Bør vi innfør regelmessige, korte «fot i bakken» møter?
 • Ledergruppens interne dynamikk: Noen ledere har snakket om en ledergruppe som sammen har brettet opp ermene, samarbeidet kanskje bedre enn til vanlig, og fått til en god lagånd. Andre forteller om mer «splitt og hersk»-teknikker og opplevelsen av at enkelte prøver å utnytte situasjonen til egen fordel.
  • Nyttig refleksjon for ledergruppen kan være: Hvordan har vi fungert som gruppe denne tiden? Hvordan har klimaet mellom oss vært? Opplever vi åpenhet, velvilje og god kommunikasjon? Har vi vært samordnet? Har det vært allianser som har blitt forsterket?
 • Ledergruppens eksterne inkludering: Noen toppledergrupper har inkludert flere inn i toppledelsen i denne perioden mht kriseplanlegging. Andre har opplevd toppledelsen som mer lukket ut mot omgivelsene med muligens for lite inkludering og lydhørhet ovenfor den enkelte avdeling/seksjon/enhets situasjon og behov.
  • Nyttig refleksjon for ledergruppen kan være: I hvilken grad har vi inkludert andre i kriseplanlegging og beslutningstaking? Har vi i større grad inkludert andre, og bør dette også gjøres fremover? Burde vi ha inkludert flere enn det vi gjorde? Hvordan er forholdet til organisasjonen nå?

Vi har skissert noen av de områdene som kan gi gode refleksjoner, læring og mulighet til organisatorisk læring både i teamet, ledergruppen, avdelingen og virksomhet som følge av koronatiden. Vi anbefaler at hver ledergruppe tar seg tid til å evaluere og reflektere over hva som har vært nyttig læring for dem, hva man kan ta med seg som positive endringer, og hva man kanskje bør prøve å endre.

Tidspunktet for en slik evaluering anbefaler vi skjer nå, og iallfall før sommeren.

Vi i Konsulenttjenester bistår gjerne din virksomhet, ledergruppe eller avdeling med en slik evalueringsprosess om det er ønskelig.

Kontakt oss.

Ny samkjøpsavtale for senger og tekniske hjelpemidler

Oslo kommune har inngått samkjøpsavtale for kjøp av institusjonssenger, madrasser, personløftere og diverse hjelpemidler innen pleie, omsorg og rehabilitering.Avtalen består av fire delkontrakter som dekker et stort og viktig helsefaglig område for Oslo kommune. Gjør deg kjent med leverandører og prislister her:

– Vi opplever å ha løftet kvaliteten på de nye avtalene. Tekniske, innovative og ergonomiske løsninger er godt ivaretatt, sier innkjøpsrådgiver Carolina Høvik i Konsernservice.Produktene har gode manøvrering- og betjeningsmuligheter, som gjør at oppgaver enkelt kan utføres av én person. Mange egner seg godt for pasienter med demens.

Websak størst i kommunen

Acos Websak har fra første kvartal 2020 blitt den største sak- og arkivløsningen i kommunen. – I løpet av 2021 vil de fleste andre arkivsystemer være avviklet. Og i juni gjør brukervennligheten et byks, for da kommer Websak 8, sier prosjektleder Kristin Westbye.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Ved årsskiftet, med 16 virksomheter i produksjon, ble Websak den mest benyttede sak- og arkivløsningen i Oslo kommune. Byrådsavdelingene, Helseetaten og Sykehjemsetaten er blant virksomhetene som har gått over til fullforvaltet sak- og arkivtjeneste fra UKE det siste halvåret.

Totalt er nå 23 virksomheter tilknyttet fellesavtalen. Riktignok har korona ført til mindre forsinkelser nå i vår, men det store bildet er at kommunen samler seg om én løsning i tråd med avtalen fra 2016.

DIGITALISERING HJEMMEFRA. – Behovet for forutsigbare, enhetlige og brukervennlige løsninger blir neppe mindre i situasjoner hvor vi tvinges inn i en heldigital hverdag. Websak gir oss økt anledning til kontinuerlig arkivering og journalføring, særlig med de mange integrasjonene mot øvrige fagsystemer, sier prosjektleder for implementering av kommunens sak- og arkivsystem, Kristin Westbye.

Enklere i bruk
Tjenesteforvaltningen i UKE jobber i tillegg i disse dager på spreng for å kunne tilgjengeliggjøre Websak+, som er det nye nettbaserte saksbehandlingsgrensesnittet.

Etter planen slippes den i starten av juni. Sammenlignet med det vi har i dag er det en lettere og luftigere løsning, med mer intuitiv funksjonalitet og enklere begrepsbruk. Ikke fullt så arkivtung. Nye prosjekter i kommunen tar denne i bruk fortløpende, og vi forventer å se virksomhetene som allerede er i gang skifte over til Websak+ utover høsten, sier prosjektleder for implementering av kommunens sak- og arkivsystem, Kristin Westbye.

Med det nye grensesnittet går vi fra saksbehandling i e-post til en mer moderne arbeidsform. Skjemaløsninger med integrasjon til rammeverket for Digitalt veiledet dialog, SvarINN og svarUT gir en helhetlig og heldigital prosess.

En mer digital kommune
Websak er integrert med Webcruiter, HR-systemet, SvarInn, SvarUT, Enhetsregisteret, Folkeregisteret, skjemaer for digitalt veiledet dialog og en del virksomhetsspesifikke fagsystemer. Ikke minst er det funksjonalitet for publisering til eInnsyn, noe som legger til rette for fulltekstpublisering av hver virksomhets saker, og dermed økt åpenhet og et mer robust demokrati.

– Ideen om ett felles sak- og arkivsystem for alle kommunens virksomheter er like god i dag som i 2016. Papirbaserte og ikke-støttede systemer på gamle avtaler gjør oss sårbare for feil, og krever store ressurser å forvalte. Systemkonsolideringsprosjektet har beregnet at det er millioner å spare på samle leverandøroppfølging og videreutvikling innen sak og arkiv. I tillegg nyter vi godt av kontinuerlig dialog og kompetansedeling, sier Westbye.

Én for alle
Blant virksomhetene som er i oppstartsfase av sine implementeringsprosjekter denne våren er Næringsetaten, Gravferdsetaten og Byantikvaren. Det største prosjektet er imidlertid fellesprosjekt for bydelene, som i løpet av 2021 samles på en Acos-løsning hos Byarkivets dokumentssenter.

– Ikke alle velger UKEs tjeneste med full drift og forvaltning på felles IKT-plattform, men det viktigste er at vi samles om på én tjeneste for kommunens virksomheter. Målet er at alle virksomheter i Oslo kommune skal få mulighet til å komme over innen 2021, og vi er godt i rute, sier Westbye.

Se også:
Hylleklar sak- og arkivløsning (8.2.2019)
Fus på ACOS Websak (27.4.2018)
Kast alle papirene (13.4.2018)
Valgte ACOS til eArkiv (22.8.2016)
Sak/arkiv-anskaffelse kunngjort (15.9.2015)

Et løft for møtematen

Det er inngått samkjøpsavtale om cateringtjenester med arbeidstreningsbedriftene Spir Oslo AS og AS Rehabil. Abubacarr Makalo gleder seg til å servere godsaker som dette til kommunens ansatte.

Av Sindre Haugan og Svein Jørgen Kjenner Johansen

Samkjøpsavtale for catering – bestillings- og avtaleinformasjon

Oslo kommune har inngått mange reserverte kontrakter de siste årene. Fra før har vi trykkeritjenester, makulering, bilvask/bilpleie og retur av PC-er og IT-utstyr. Både Spir og Rehabil er kjente leverandører på eksisterende arbeidstreningsavtaler.

– Det er en trippel glede å forvalte avtaler som dette. En reservert kontrakt sørger for en jevn strøm av business til lokale bedrifter som sysselsetter folk med et ekstra behov i arbeidsmarkedet. Flere av disse er helt eller delvis eid av kommunen. I tillegg stiller vi klima- og sosiale krav på linje med kommunens øvrige samkjøpsavtaler, sier Kjersti Therese Myhra i Konsernservice.

PÅ LABORATORIET. Gutta på bilpleiesenteret tilbyr overflatebehandling med syntetisk hardvoks, så vel som keramisk lakk. Dette legger seg som en glasshinne på billakken, og beskytter mot smuss og rust i 3–5 år.

Styrke i mangfold
Catering-arbeidsleder Sissel Hansen synes det er fint å se hvordan ulike medarbeidere blomstrer når de får muligheten til å prøve seg frem og dyrke egne evner.

– Mat bringer folk sammen, og den sosiale treningen er alltid viktig i det vi tilbyr. Samtidig er ikke alle våre medarbeidere like klare for intens sosialisering, da er det fint at et kjøkken består av flere avdelinger med mange oppgaver, hvor man kan fokusere på enkel produksjon eller for eksempel oppvask. Målet vårt er å få folk videre, og forberede dem på arbeidslivet, sier Hansen.

FRISTENDE GODISER. Marsipanroser klare til utplassering på Rehabils assorterte overtidskaker.

Grønt er godt
Rehabil leverer møtemat, småretter, koldtbord og tapas, gryter og varmretter og hjemmelagde kaker, og sitter på et team bestående av voksne faglærte kokker, alle med over 30 års arbeidserfaring.

– Vi er i ferd med å bli Debio-sertifisert, og entusiastiske over Oslo kommunes satsing på økologisk og kortreist mat. Det er viktig for oss å servere sunne og ernæringsrike måltider, og har en egen smårettmeny med vegan og vegetar. Alle våre retter inneholder friske, gode frukter og grønnsaker, som blant annet serveres i vår egen kafé her oppe på Kalbakken, sier Hansen.

KLAR FOR OVERHALING. Arbeidsleder Danielsen inspiserer en av BYMs elbiler før vask og polering.

Førsteklasses bilpleie
Det siste året har Rehabil levert bilvask og bilpleie for Oslo kommune. Bydel Stovner, Oslo legevakt og Bymiljøetaten er blant de største kundene; i tillegg klargjøres biler til LeasePlan, kommunens faste leverandør av elbiler.

– Vi legger mye stolthet i å kunne sette kommunens biler tilbake til nybilstand, både utenpå og inni. Mange virksomheter belaster bilene sine ganske hardt, så det kreves «sterk lut» og en stødig hånd for å fjerne lukt og skitt. Heldigvis bruker vi miljø- og hudvennlige kvalitetsprodukter i alle ledd, noe som også har gitt oss kontrakt med Bilia og Møller, skryter bilpleie-arbeidsleder Espen Danielsen.

STEMMEN FRA KALBAKKEN. Trond Langerud leverer kundebehandling med dybdekunnskap og glimt i øyet. Han håndterer alle innkommende henvendelser til bilpleietjenesten.

Kompetanse i front
I mottaket sitter Trond Langerud. Han har 38 års bransjeerfaring, mesteparten på Esso-stasjonen på Trosterud, som har vært drevet av Rehabil siden starten.

– Jeg har jobbet med alt fra dekkskift, oljebytte, vedlikehold av batteri, bilvask, varehandel og kundeservice. En periode var jeg ansatt ved Nydalen skole, en spennende tid. Jeg var overalt, ingen kjente det skolebygget bedre enn meg. De siste årene har jeg vært her på hovedkontoret, og det er en veldig fin arbeidsplass hvor jeg får mye ansvar og tillit, sier Langerud.

HÅNDLAG. Gamle møbler får nytt liv på Rehabils snekkerverksted.

Allsidig gjeng
Rehabil er godkjent lærebedrift. Det tilbys fagopplæring innen kokke-, maler- og kontor- og administrasjonsfaget. I tillegg har Rehabil også et mestergodkjent malerverksted for sprøytemaling av møbler og kjøkkenfronter, og tilbyr gulvlegging, flislegging og tapetsering, samt oppussing av hus og hele bygårder.

– Vi har veldig god erfaring med Oslo kommune fra bilpleieavtalen, og gleder oss til å servere dere møte- og overtidsmat. Jeg håper dere er flinke til å utfordre oss og fortelle hva dere vil ha. Vi liker fornøyde kunder, og vi elsker utfordringer, avslutter cateringsjef Hansen.