10-FAKTOR er mer enn en øvelse

Kommunens samlede resultater fra 10-FAKTOR er nær identiske med 2016-målingen, unntatt et lite tilbakeknepp på faktoren for rolleklarhet. Hva forteller dette oss om hvordan vi har det?

10-FAKTOR på intranett
Resultater 2018

Til sammen 32 819 medarbeidere i 45 av kommunens virksomheter svarte på fjorårets gjennomføring av 10-FAKTOR, Oslo kommunes medarbeiderunderundersøkelse. Av de som skulle delta i undersøkelsen valgte 80 prosent å svare. Det er en liten nedgang på 2 prosentpoeng siden forrige gjennomføring i 2016, og noe under måltallet for kommune på 82 prosent.

– At så mange ledere og medarbeidere i kommunen deltar, gir oss et godt bilde av kommunen som helhet. Det viktige nå er at ledere på alle nivåer følger opp resultatene lokalt og bruker denne undersøkelsen til noe mer enn kun en øvelse. Om man ikke gjør det, danner man grobunn for holdninger om at dette er bortkastet tid, sier Birgit Aakre, direktør i UKE Virksomhetsdialog.

BRUK UNDERSØKELSEN. – Min anbefaling nå er å knytte 10-FAKTOR arbeidet opp mot øvrig utviklingsarbeid for å synliggjøre relevansen. Å bruke begrepene fra undersøkelsen i strategi- og utviklingsarbeid vil synliggjøre sammenhenger slik at denne undersøkelsen oppleves å ha reell praksisnær verdi, sier Birgit Aakre, direktør i UKE Virksomhetsdialog.

Hjelper gjerne til
UKE er administrator for hele kommunen og har ansvar for å sikre at alle virksomheter har tilstrekkelig kunnskap og informasjon om 10-FAKTOR til gjennomføring og oppfølging.

– Vi er rigget for bistand til 10-FAKTOR både før, under og etter – hvis virksomhetene ønsker dette, sier Birgit Aakre, direktør i UKE Virksomhetsdialog.

Motivasjonsverktøy
Oslo kommune tok i bruk medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR i 2016. 10-FAKTOR er utviklet av KS – Kommunenes Sentralforbund under faglig ledelse av BI-professor Linda Lai, og er et verktøy for utvikling av ledere, medarbeidere og organisasjonen.

Aakre understreker at undersøkelsen er et verktøy for å jobbe med faktorer av betydning for motivasjon og ytelse.

10-FAKTOR og tillitsbasert ledelse
Undersøkelsen viser på flere områder i hvor stor grad våre ansatte opplever ulike faktorer som er av betydning for tillit – noe Oslo kommune har hatt stort fokus på de siste årene.

– Flere av faktorene har direkte sammenheng med det vi forsøker å få til i kommunen. Opplevd autonomi, bruk av kompetanse, mestringsorientert ledelse og ikke minst prososial motivasjon, altså gleden ved å kunne bistå andre, er områder vi bør vektlegge å jobbe med i et tillitsperspektiv, sier Aakre.

– Mestringsorientert ledelse er blant faktorene der vi fortsatt kan øke tilfredsheten, faktoren er på 3,9. Relevant kompetanseutvikling er en annen faktor som ligger noe lavt på 3,7. Dette bør vi gi oppmerksomhet videre.

Gjør hverandre godere
På den positive siden merker hun seg faktoren for prososial motivasjon, hvor vi ligger på 4,6. Ny forskning tyder på at denne faktoren kan bidra til høyere indre jobbmotivasjon, bedre ytelse, mer initiativ og høyere ansvarsfølelse på jobben.

– Prososial motivasjon handler om at man opplever glede ved å hjelpe andre, dette er handlinger som gir medarbeiderne en opplevelse av mening. For mange gir det å hjelpe andre en sterkere opplevelse av lykke enn å hjelpe seg selv, derfor skal vi være fornøyd med en relativt høy verdi her, sier Aakre.

– Kvalifisert medarbeiderutvikling er åpenbart viktig, men hvorfor gjennomfører vi da ikke 10-FAKTOR oftere enn annethvert år?

– Noen har faktisk gjennomført tre ganger de siste to årene, og det er fritt opp til hver enkelt virksomhet. Samtidig er anbefalingen å måle annethvert år, ettersom dette gir tilstrekkelig tid til å gjennomføre målrettede tiltak lokalt. Våre konsulenter har vært hos nærmere 20 virksomheter og gjennomført utviklingstiltak direkte knyttet til 10-FAKTOR det siste året, og vi tar gjerne flere oppdrag, sier Aakre.

Se også:
10-FAKTOR kommer i dag (21.10.2018)
Gjør deg klar til 10-faktor (8.12.2017)

10-FAKTOR på intranett
Resultater 2018